คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4204-2004การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 1-4-35
4204-2008การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-34
4204-2123สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2-2-34
4204-2124การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ 2-2-34
4204-2101เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2-2-34
4204-8502โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-4-35
 รวม  10-16-18 26


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042101 ------------------//
นายคำพา ขันตี
//--------- 42042008 ---------//
นางปริษา ปั้นดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042124 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 42042123 ---------//
นางวราดา ขันตี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 42042004 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042123 ---------//
นางวราดา ขันตี
//------------- 42042004 -------------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 42048502 ----------------------//
นายคำพา ขันตี
//--------- 42042008 ---------//
นางปริษา ปั้นดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ