คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1103การเขียนรายงานในงานอาชัพ 3-0-33
4204-2002การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2-2-34
4204-2010การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ 2-2-34
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
4204-2108การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ 2-2-34
4204-2114เหมืองข้อมูล Data mining 2-2-34
 รวม  14-8-18 22


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001402 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 42042002 ---------//
นายคำพา ขันตี
//--------- 42042010 ---------//
นายคำพา ขันตี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042002 ---------//
นายคำพา ขันตี
//------------- 40001103 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042108 ------------------//
นายคำพา ขันตี
น.ส.ปัทมพร
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 42042010 ---------//
นายคำพา ขันตี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042114 ------------------//
นายคำพา ขันตี
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ