คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลบ.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายชัยรัตน์ ทองใบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
4105-2009เทคโนโยีไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-2-34
4105-2004การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
4105-8502โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ2 2-10-412
 รวม  12-14-16 26


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41058502 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
//------------------ 41058502 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052009 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
//------------- 40001102 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052004 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41058502 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ