คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลฟ.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3-0-33
4104-2003ระบบควบคุม 2-3-35
4104-2004การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3-0-33
4104-2010การป้องกันระบบไฟฟ้า 2-3-35
4104-2105เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง 3-0-33
 รวม  19-6-21 25


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41042003 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
นายเลิศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41042010 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
//------------- 40001102 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41042105 -------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
นายเลิศ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41042004 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
โฮมรูม
//------------- 40001508 -------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ