คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทส.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายกัณหา อุทธิเสน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3901-1002การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML 2-2-34
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
3901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35
3901-2116การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ 1-4-35
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  15-26-27 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเริงศักดิ์ นายเริงศักดิ์ นายอุดร นายนที
//------------------ 39012006 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012002 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012107 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
กิจกรรม
กิจกรรม
นายกัณหา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012116 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
โฮมรูม
//--------- 39011002 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012003 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------- 39011002 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ