คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1313วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3901-2119การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1-4-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-22-24 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนที นายบวรศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 39012119 ---------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
//------------------ 30012001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเปรมปรีดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39011003 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
โฮมรูม
//------------- 39011001 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012101 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
//------------- 39012119 -------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ