คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบบ.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
3201-2006การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-34
3201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
3201-2104การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3-0-33
3201-8501โครงการ *-*-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  17-12-26 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32012004 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
นางณัฐิกา
//--------- 32012104 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32012004 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
นางณัฐิกา
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 30001205 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
กิจกรรม
กิจกรรม
นางณัฐิกา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัยภูมิ
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
โฮมรูม
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001505 -------------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
นางณัฐิกา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ