คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบบ.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
3201-2007การบัญชีภาษีอากร 2-2-34
3201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3201-2105การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  22-12-27 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32012105 -------------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012004 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
โฮมรูม
น.ส.กมลีรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001003 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 32012004 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ