คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบบ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
3201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2109การบัญชีการเงิน 2-2-34
3201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-14-27 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012001 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 30012001 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//------------- 32012101 -------------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
น.ส.กมลีรัตน์
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32012001 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 32001002 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
โฮมรูม
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 30012001 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ