คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอว.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษาน.ส.เรวดี อะมินรัมย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1317 --
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35
3128-1004ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส 1-4-35
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3128-2315ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  10-25-21 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)