คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอว.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษานายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3128-2107ไมโครคอนโทรเลอร์ 2-3-35
3128-2114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0-4-24
3128-2316วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  16-23-26 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282114 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
//--------- 31282003 ---------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
//--------- 31282316 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นายนที จันทร์เทียม
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 31282316 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายบวรศักดิ์
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31281001 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายบวรศักดิ์
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282107 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
โฮมรูม
นายพรชัย น.ส.นิดติยากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//--------- 30001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
//------------- 31282003 -------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ