คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรวิทย์ โสตะวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
3108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-47
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 1-6-47
3108-2005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22
3108-2006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม 4-0-44
3108-9001ผังเมือง 2-0-22
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  18-19-26 37


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31089001 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//--------- 31082004 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//------------------ 31082004 ------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//------------------ 30001304 ------------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31088502 ------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.นุสราภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอาทิตย์
//------------- 31081004 -------------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
โฮมรูม
//--------- 31082005 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
นายคมกฤษณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082006 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
//--------- 31082003 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
//------------------ 31082003 ------------------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ