คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 1 1-6-37
3108-1003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-1002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 2-0-22
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22
3108-2105กฏหมายและสัญญา 2-0-22
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  26-14-31 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082008 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//--------- 31082105 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31081003 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
นายคมกฤษณ์ นายคมกฤษณ์
//---------------------- 31082001 ----------------------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรพจน์
//------------- 31081001 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31081001 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31089002 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 31082104 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
โฮมรูม
//------------- 30011001 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31081002 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 31082101 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ