คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสถิร มิ่งขวัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  26-11-30 37


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
นายชาติชาย
//--------- 31212004 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212006 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31092005 ------------------//
นายศิวดล สะโสดา
โฮมรูม
นายศิวดล
//------------------ 31212108 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ