คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอต.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายยุทธสาร สารการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า2 2-3-35
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
3104-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  22-12-30 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042007 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//--------- 31042007 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
นายภาสกร
//--------- 31042201 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//------------- 31042201 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//------------- 31042202 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 30001102 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31042005 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001505 -------------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
นายพรชัย
โฮมรูม
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31049006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
น.ส.เยาวภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ