คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอห.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายประยูร เดือนเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3103-2007ทดสอบวัสดุ 2-3-35
3103-8501โครงการ *-*-44
3103-2304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  19-16-28 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31032102 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 31000105 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 31032007 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
//--------- 31038501 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//------------- 31032102 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31032304 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
นายประยูร น.ส.ณชิตา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายประยูร
//--------- 31038501 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31032303 ------------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
โฮมรูม
//------------- 31032304 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
นายสกล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//------------- 31032007 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ