คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอห.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายภิญโญ มัชฌิกะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 3-0-33
3103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33
3103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3103-2105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  22-14-27 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31032105 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//------------- 31032005 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31032301 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//------------- 31032105 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพิทักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//--------- 31032302 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31032006 ------------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//------------- 31032302 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ