คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอห.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายอธิวัฒน์ เจริญตา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33
3103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม 3-0-33
3103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 0-6-36
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  24-10-28 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3103-2004 -------------------------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹------------------ 3103-2001 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3103-2002 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
 นายพิทักษ์
‹------------------ 3103-2003 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1206 ---------›
 ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
631 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายไสว โทนะพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพิทักษ์  ดร.สุภาพ
โฮมรูม
‹--------- 3100-0101 ---------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹--------- 3100-0117 ---------›
 นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประสิทธิ์
532 
 นายสกล
631 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายไสว โทนะพันธ์
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ