คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สพพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายยุทธนา ม่วงเขียว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
3102-8501โครงการ *-*-44
3102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 1-6-37
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  11-20-22 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31029001 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//------------------------------- 31022206 -------------------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022003 ------------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
นายอัษภ์ทวัท
//------------------ 31028501 ------------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000116 -------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
นางสุมนต์พร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022004 ------------------//
นายธนกร สุขส่ง
//------------- 31022004 -------------//
นายธนกร สุขส่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ