คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทส.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานางนพวรรณ สาธุการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2901-1001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1-2-23
2901-1002การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23
2901-2002โปรแกรมตารางคำนวณ 1-2-23
2901-2004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2005การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
2901-2124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-21-23 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29011001 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
น.ส.พิมพ์พัชชา น.ส.สายทอง น.ส.ศันสนีย์
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012005 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
//--------- 29011002 ---------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายถาวร น.ส.สายทอง น.ส.สายทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012124 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
น.ส.ศันสนีย์
กิจกรรม
กิจกรรม
นางนพวรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//--------- 20011004 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
โฮมรูม
นายประวิทย์ นายประวิทย์ น.ส.ศันสนีย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012002 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//--------- 29012004 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายเปรมปรีดี
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ