คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม กทท.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษานางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23
2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22
2701-8501โครงการ *-*-44
2701-2106การพัสดุโรงแรม 2-0-22
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-10-15 21


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012106 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27001002 ---------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//--------- 27001006 ---------//
นายกรณ์ ก้านเพชร
//--------- 27018501 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012101 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27018501 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.นภัสนันท์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ดร.สุภาพ
//--------- 27012104 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
น.ส.เฉลิมพร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอังสุธา  สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ