คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม กทท.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.งามศิริ สุวรรณดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2700-1005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23
2701-2003งานครัวโรงแรม 2-2-34
2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
2701-2008งานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-23
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  11-20-20 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
927 
‹------------------ 2701-2009 ------------------›
 นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
 น.ส.ศิริบูรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
621 
‹---------------------------- 2701-2004 ----------------------------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
‹------------------ 2701-2103 ------------------›
 น.ส.บุญมี สารชาติ
622 
 น.ส.งามศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
‹------------------ 2700-1005 ------------------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
‹--------- 2701-2008 ---------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
 น.ส.ศิริบูรณ์
โฮมรูม
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
‹--------- 2701-2104 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
615 
‹---------------------------- 2701-2003 ----------------------------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
‹--------- 2701-2102 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวอังศุธา สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ