คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม กทท.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23
20701-1010ธุรกิจโรงเเรม 2-0-22
20701-2102ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงเเรม 1-2-23
20701-2107เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 1-2-23
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  15-18-23 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
621 
‹--------- 20701-1010 ---------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.ครูจีน 1
615 
 นายกรณ์
‹--------- 20200-1004 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
622 
‹------------------ 20700-1001 ------------------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20200-1004 ---------›
 น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
615 
‹--------- 20701-2107 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
กิจกรรม
กิจกรรม
632 
 น.ส.สายทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
 น.ส.ศิริบูรณ์
โฮมรูม
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20701-2102 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
 นายพีรวิชญ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวอังศุธา สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ