คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม กทท.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.งามศิริ สุวรรณดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-0-22
2701-2002การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-2-23
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23
2700-1003ศิลปะการให้บริการ 1-2-23
2000-9207ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0-2-12
2702-2006มัคคุเทศก์ 2-2-34
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  15-18-23 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 20001303 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
//------------- 27012002 -------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27001004 ---------//
นายกรณ์ ก้านเพชร
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
น.ส.สุรีย์พร
//--------- 27012101 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27022006 ------------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.Yang
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27001003 -------------//
นายกรณ์ ก้านเพชร
นายวุฒินันท์
โฮมรูม
น.ส.วิภาวี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 20001406 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
น.ส.นภัสนันท์ นายอดิศักดิ์ น.ส.Yang
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอังสุธา  สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ