คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม กทท.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23
20701-1010ธุรกิจโรงเเรม 2-0-22
20701-2107เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 1-2-23
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  17-16-24 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20200-1004 ---------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
615 
 นายกรณ์
632 
 น.ส.สายทอง
622 
‹--------- 20700-1001 ---------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
 นายพีรวิชญ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
‹--------- 20200-1004 ---------›
 น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
621 
 น.ส.อังศุธา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
615 
‹--------- 20701-2107 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.ครูจีน 1
622 
 น.ส.งามศิริ
534 
 นายอดิศักดิ์
โฮมรูม
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
533 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
621 
 น.ส.อังศุธา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวอังศุธา สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ