คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษาน.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20400-1001การตัดเย็บเบื้องต้น 1-4-35
20404-2001การประกอบอาหาร 1-4-35
20404-2002อาหารไทยเบื้องต้น 1-4-35
20404-2101โภชนาการ 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-20-22 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
611 
‹---------------------------- 20404-2002 ----------------------------›
 นางวิไล โทนะพันธ์
611 
 นางวิไล
633 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
534 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
633 
 น.ส.อรอุมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
614 
‹---------------------------- 20404-2001 ----------------------------›
 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
โฮมรูม
614 
 น.ส.ศศิกานต์
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹---------------------------- 20400-1001 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
623 
 น.ส.พัชรินทร์
614 
‹--------- 20404-2101 ---------›
 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ