คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธผ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1605พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0-2-12
2401-2001ความรู้เรื่องสิ่งทอ 1-2-23
2401-2002เครื่องประกอบการแต่งกาย 1-2-23
2401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 1-6-37
2401-2101การวาดภาพแฟชั่น 1 1-2-23
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2401-2004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2401-2203กระโปรงสตรี 1-6-37
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2401-2103ประวัติเครื่องแต่งกาย 2-0-22
 รวม  9-26-19 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 น.ส.พัชรินทร์
623 
‹------------------ 2401-2203 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
623 
‹------------------ 2401-2203 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2401-2002 ------------------›
 นางประจักษ์ศรี สุต๋า
623 
‹--------- 2401-2004 ---------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
623 
‹--------- 2401-2103 ---------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
 นายพีรวิชญ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
533 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
กิจกรรม
กิจกรรม
 น.ส.พัชรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2401-2001 ------------------›
 นางประจักษ์ศรี สุต๋า
625 
 น.ส.เฉลิมพร
โฮมรูม
625 
‹--------- 2401-2101 ---------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
 นายพีรวิชญ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 น.ส.เฉลิมพร
625 
‹------------------ 2401-2005 ------------------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
625 
‹------------------ 2401-2005 ------------------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ