คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20400-1003พื้นฐานงานประดิษฐ์ 1-4-35
20400-1002หลักการประกอบอาหารครอบครัว 1-4-35
20401-2001ความรู้เรื่องสิ่งทอ 1-2-23
20401-2009การใช้และบำรุงรักษาจักร 1-3-24
20401-2101การวาดภาพแฟชั่น 1 1-2-23
20401-2112ศิลปเพื่อการออกแบบ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-21 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 น.ส.เฉลิมพร
614 
‹------------------ 20400-1002 ------------------›
 น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
614 
 น.ส.ศศิกานต์
625 
‹--------- 20401-2101 ---------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
 น.ส.เฉลิมพร
625 
‹------------------ 20400-1003 ------------------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
625 
 น.ส.เฉลิมพร
544 
 นายวุฒินันท์
632 
 น.ส.สายทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20401-2001 ------------------›
 นางประจักษ์ศรี สุต๋า
614 
 น.ส.ศศิกานต์
กิจกรรม
กิจกรรม
 น.ส.นภัสนันท์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 น.ส.พัชรินทร์
623 
‹------------------ 20401-2009 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
โฮมรูม
544 
 นายวุฒินันท์
625 
 น.ส.พัชรินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.สายทอง คำหงษา
533 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
 น.ส.นภัสนันท์
623 
‹--------- 20401-2112 ---------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ