คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24
2401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 1-6-37
2401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 1-3-24
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-20-21 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร
//------------- 24011001 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//------------- 24011001 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์
//------------- 24012003 -------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.บุณณดา นายอดิศักดิ์ นายถาวร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.อรอุมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
โฮมรูม
//--------- 20011004 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์
//------------- 24001004 -------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
//--------- 20001303 ---------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
นายวุฒินันท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ