คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พค.32
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายคำพา ขันตี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2-2-34
2204-2009การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2204-2105โปรแกรมกราฟิก 2-2-34
2204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  12-18-20 30


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042006 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042007 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
//------------- 22042109 -------------//
นายคำพา ขันตี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042004 -------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042105 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
โฮมรูม
//------------- 22042003 -------------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042009 ------------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ