คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พค.31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2-2-34
2204-2105โปรแกรมกราฟิก 2-2-34
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2-2-34
2204-8501โครงการ *-*-44
2308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1-4-35
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9-16-20 29


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042003 -------------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
//--------- 22042105 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 23082008 ---------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
//--------- 22042105 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//------------------ 22048501 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 23082008 -------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
น.ส.สุรีย์พร
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001303 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042104 ------------------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042107 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ