คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พข.31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2202-2002การหาข้อมูลการตลาด 2-2-34
2202-2108การขายประกันชีวิต 1-2-23
2202-8501โครงการ *-*-44
2202-9002การตลาดเชิงจริยธรรม 2-0-22
2202-9004สถานการณ์ทางการตลาด 3-0-33
2202-9005การรวมกลุ่มทางการค้า 3-0-33
2202-2003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-34
2202-2111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-33
2202-2101การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  18-8-25 30


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22028501 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 22022002 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//------------- 22029005 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22029002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 22022003 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.พัชรินทร์
//--------- 22029004 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022101 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
น.ส.พัชรินทร์ น.ส.ณัฐกฤตา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022108 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
//--------- 22022003 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22028501 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 22022111 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.ณัฐกฤตา น.ส.อรณิชา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ