คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พข.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2202-2005การโฆษณา 1-4-35
2202-2006การส่งเสริมการขาย 2-2-34
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2202-9001การประชาสัมพันธ์ 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  11-16-18 27


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22022005 ------------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
น.ส.ณัฐกฤตา นางลลิดา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022006 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22029001 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 22022006 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ