คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พข.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษานางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2202-2007การจัดแสดงสินค้า 1-4-35
2202-2102การขายตรง 2-2-34
2202-2103การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-34
2202-2104การบรรจุภัณฑ์ 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  10-20-19 30


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี นายอัตตะพงษ์
//--------- 22022104 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
//--------- 22022103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022102 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 22022007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
น.ส.วลีรัตน์ น.ส.อรอุมา น.ส.วลีรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอัตตะพงษ์
//--------- 22022103 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001406 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
โฮมรูม
//------------- 20011004 -------------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001303 ---------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
น.ส.พัชรินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ