คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พข.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2202-2001ศิลปะการขาย 2-2-34
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  12-14-18 26


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022001 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 22001007 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.วลีรัตน์ น.ส.บุณณดา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001406 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//------------- 22001003 -------------//
น.ส.ปรียานุช ชื่นสด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
นายวุฒินันท์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22001005 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
น.ส.วลีรัตน์ น.ส.วลีรัตน์ นายอดิศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ