คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พบ.23
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางธิดาวรรณ สรรพศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 2-2-34
2201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-34
2201-2005ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 3-0-33
2201-2107การบัญชีตั๋วเงิน 3-0-33
2201-2108การบัญชีสินค้า 3-0-33
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  18-12-22 30


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ยุพาภรณ์ นายศรายุฏต์
//--------- 22012004 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20012001 ---------//
นางนลินี เดชวัน
//--------- 22012107 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 22012005 ---------//
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012001 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//--------- 22032009 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
กิจกรรม
กิจกรรม
นางนลินี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012004 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
//--------- 22042108 ---------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิชชาพิมพ์ นางกาญจนา
//--------- 22012001 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//------------- 22012108 -------------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ