คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พบ.22
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางกฤษณา จันทร์เทศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33
2201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 3-0-33
2201-2103การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2-2-34
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34
2203-2005พิมพ์ประยุกต์ 1-4-35
2203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
 รวม  17-12-21 29


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012002 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 22032009 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
นางผาณิตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012006 ---------//
น.ส.ปรียานุช ชื่นสด
//--------- 22012104 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//--------- 22012002 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
นางกฤษณา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012101 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
นางกฤษณา น.ส.ปรียานุช
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012104 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//--------- 22032005 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
โฮมรูม
นายวุฒินันท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22032005 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
//--------- 22012103 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
//--------- 22012103 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ