คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พบ.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางธิดาวรรณ สรรพศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23
2200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-10-18 24


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวุฒินันท์ นายอดิศักดิ์
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001003 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.ปรียานุช ชื่นสด
//--------- 22001008 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22001005 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
นางกฤษณา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001007 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
นางธิดาวรรณ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001303 -------------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ