คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชถ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายไชยา บุตรวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 2-3-35
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 2 1-3-24
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
2108-8501โครงการ *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  9-22-20 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21081003 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 21082003 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//------------- 21082003 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
น.ส.พิมพ์พัชชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082101 ------------------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
//--------- 21082101 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082103 ------------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082103 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//------------------ 21088501 ------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรพจน์
//------------- 21082105 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
นายวรพจน์
//--------- 21082010 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ