คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชถ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษาน.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 2-3-35
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 1-3-24
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2108-8501โครงการ *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9-22-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)