คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายอาทิตย์ โทนะพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 2-3-35
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
2108-2117เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  11-29-21 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)