คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26
2108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2-3-35
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
2108-2115กฎหมายอาคาร 2-0-22
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-22-21 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082115 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.พิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
น.ส.นุสราภรณ์
//------------- 21082009 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082001 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//------------- 21082001 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082005 ------------------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082005 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอาทิตย์
//------------- 21082113 -------------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
โฮมรูม
//--------- 21082108 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคมกฤษณ์
//------------- 21082106 -------------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
//--------- 20011001 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ