คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษาน.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 2-3-35
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
2108-2117เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-29-21 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082118 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//--------- 20011004 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
นายอาทิตย์
//------------- 21082104 -------------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
//--------- 21082007 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//------------------ 21082007 ------------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082006 ------------------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082006 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 21081005 -------------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
โฮมรูม
//--------- 21082117 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
นายวุฒินันท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 21082002 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//------------- 21082002 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
นายวุฒินันท์ นายอัตตะพงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ