คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
2108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26
2108-2112การเขียนภาพร่าง 0-4-24
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-2-23
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  10-21-18 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082004 ------------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 21082004 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นุสราภรณ์
//------------- 21081001 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
นายอดิศักดิ์ น.ส.สายทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุรีย์พร
//--------- 20011003 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
นายวรพจน์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.สายทอง คำหงษา
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
โฮมรูม
//--------- 21082102 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
นายอัตตะพงษ์
//------------------ 21082112 ------------------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ