คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายชาติชาย ทองพีระ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2121-2005งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
2121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
2121-2110ท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
2106-8501โครงการ *-*-44
2121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
2121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  13-19-23 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21068501 ------------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
//------------------ 21212112 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212110 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
//--------- 21212114 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21212011 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 21212009 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212119 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21211006 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212005 ------------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
โฮมรูม
น.ส.พิมพ์พัชชา น.ส.สุรีย์พร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ