คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายจักรพันธุ์ บุรณะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2121-2005งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
2121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
2121-2107การอ่านแบบ 1-0-11
2121-8501โครงการ *-*-44
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
2121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-16-22 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)