คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศิวดล สะโสดา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22
2121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
2121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
2121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
2121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
2121-2106งานโยธา 0-6-26
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24
2121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-24-19 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212113 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
//--------- 21001304 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21212012 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
//--------- 21212106 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21212010 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
นายอัตตะพงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212004 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายศิวดล
//------------- 21212002 -------------//
นายศิวดล สะโสดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
//--------- 20011004 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
โฮมรูม
//------------------ 21212112 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212106 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ