คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสันติรักษ์ โตรัศมี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
20121-2101งานไม้ 0-6-26
20121-2102งานปูน 0-6-26
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  9-25-18 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
 นายพงศธร จันทร์แจ้ง
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
522 
 น.ส.อภิญญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายพีรวิชญ์ จันเทพา
544 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
933 
‹--------- 20001-2001 ---------›
 น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
534 
 นายอดิศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
933 
 น.ส.กณิกนันต์
กิจกรรม
กิจกรรม
522 
 น.ส.อภิญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
 นายชาติชาย ทองพีระ
โฮมรูม
‹--------- 20121-2102 ---------›
 นายชาติชาย ทองพีระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
 นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
‹--------- 20121-2101 ---------›
 นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
534 
 นายอดิศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ