คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
2121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
2121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
2121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
2121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  17-14-21 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212006 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
//--------- 21211003 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
//--------- 21212008 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
นายอดิศักดิ์ นายวุฒินันท์
//--------- 21211005 ---------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212103 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21212103 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศิวดล
//------------- 21211004 -------------//
นายศิวดล สะโสดา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
นายอัตตะพงษ์
//--------- 20011001 ---------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ