คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายถาวร นาคกระโทก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22
2106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24
2106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2106-2103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
2106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
2106-8501โครงการ *-*-44
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22
2106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-15-22 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
นายราชวัตร นายราชวัตร
//--------- 21062008 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062115 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
//--------- 21001304 ---------//
นายอภิชัย มีศิลป์
นายราชวัตร
//--------- 21062106 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายราชวัตร
//------------- 21062007 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21061004 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ไพรวัลย์
//------------- 21062103 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนิกร
//--------- 21062004 ---------//
นายนิกร จันทร์เทศ
//------------------ 21068501 ------------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ..................................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ