คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายราชวัตร นาจำปา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22
2106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24
2106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
2106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22
2106-2103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
2106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
2106-8501โครงการ *-*-44
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-15-22 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)