คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายพิสิทธิ์ พานิชย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412
2106-8001ฝึกงาน *-*-44
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  0-14-8 18


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062101 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062101 ---------//
นายอภิชัย มีศิลป์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21062101 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ไพรวัลย์
โฮมรูม
//------------- 21062101 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21068001 ------------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
//--------- 21062101 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ..................................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ