คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษาน.ส.สุจีรา วิชาชาติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
20106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
20106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26
20106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  7-26-16 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
544 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
645 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
‹--------- 20106-1004 ---------›
 นายราชวัตร นาจำปา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-1001 ----------------------------›
 นายอภิชัย มีศิลป์
กิจกรรม
กิจกรรม
 น.ส.ไพรวัลย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-1003 ----------------------------›
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
โฮมรูม
‹--------- 20106-1003 ---------›
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20106-1001 ---------›
 นายอภิชัย มีศิลป์
‹--------- 20106-1002 ---------›
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
‹------------------ 20106-1002 ------------------›
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ