คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายเปรมปรีดี อินตะนัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-3-24
2128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24
2128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23
2128-2117เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2128-2120โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2128-8501โครงการ *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-24-19 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)