คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายประวิทย์ ราชภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2128-2004ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2128-2109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น 1-2-23
2128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23
2128-2120โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2128-8501โครงการ *-*-44
 รวม  7-21-19 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทวีทรัพย์
//------------- 21282120 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายจิระเดช
//--------- 21282006 ---------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21282006 ---------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
//------------- 21282004 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21288501 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายประวิทย์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายทวีทรัพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011004 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 21282109 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
โฮมรูม
นายเปรมปรีดี นายเปรมปรีดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 21282111 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายอัตตะพงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ