คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายเปรมปรีดี อินตะนัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
2128-2007โปรแกรมยูทิลิตี 1-2-23
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
2128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24
2128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2901-2108การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-23
2901-2135การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-23-21 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
//--------- 21282101 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
นายประวิทย์ น.ส.ศันสนีย์ น.ส.ศันสนีย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
น.ส.ศันสนีย์ น.ส.ศันสนีย์
//--------- 21281002 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21282123 -------------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
นายเปรมปรีดี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21282101 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20012001 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
//--------- 21282111 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
โฮมรูม
//--------- 29012135 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012108 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 21282010 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
นายประวิทย์
//--------- 21282007 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ