คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23
2128-2007โปรแกรมยูทิลิตี 1-2-23
2128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  13-22-21 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001302 -------------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
น.ส.ธันย์รดา นายทวีทรัพย์ นายประวิทย์
//--------- 21282007 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเปรมปรีดี นายเปรมปรีดี
//--------- 21282114 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายประวิทย์
//------------- 21282012 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
นายวุฒินันท์ น.ส.ธันย์รดา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21282009 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
//--------- 20011002 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
โฮมรูม
//------------- 21282124 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
//--------- 21001003 ---------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ