คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายประวิทย์ ราชภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-21-21 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
 นายประวิทย์ ราชภักดี
534 
 นายอดิศักดิ์
825 
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
 นายเปรมปรีดี อินตะนัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
645 
 น.ส.สุรีย์พร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
 นายอัตตะพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
645 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
โฮมรูม
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายถาวร นาคกระโทก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
822 
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
 นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
823 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นางนพวรรณ สาธุการ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ